INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU KLAS ÓSMYCH 21- 23 kwietnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

1. Egzamin składa się z 3 części:‎
•    część pierwsza –język polski -21 kwietnia (wtorek)
•    część druga – matematyka- 22 kwietnia (środa)
•    część trzecia- język obcy nowożytny- 23 kwietnia (czwartek)

2. Część pierwsza rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 120 minut (od momentu zapisania godziny na tablicy); a w przypadku uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu czas jest przedłużony nie więcej niż do 180 minut.                                                                                            

Część druga rozpoczyna się o godz.9.00  i trwa 100 minut (od momentu zapisania godziny na tablicy); a w przypadku uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu czas jest przedłużony nie więcej niż do 150 minut.   

Część trzecia rozpoczyna się o godz.9.00  i trwa 90 minut (od momentu zapisania godziny na tablicy); a w przypadku uczniów z dostosowaniem warunków sprawdzianu czas jest przedłużony nie więcej niż do 135 minut.  

 3.Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej (matematyka) również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎wnosić do sal i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zdający może mieć małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Przebieg : 

4. W dniach 21,22,23 kwietnia uczniowie wchodzą na teren szkoły o godz. 8.35  i wchodzą pojedynczo do wcześniej wyznaczonych sal i losują numery stolików, przy których będą pracowali.    

5.Po otrzymaniu przez uczniów  arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) uczniowie mają obowiązek:- sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron oraz poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. Braki, błędy natychmiast należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego

Uczniowie zapisują  trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL na arkuszu  oraz umieszczają naklejki w wyznaczonych miejscach (w przypadku uczniów z dostosowanie warunków sprawdzianu czynności związane z wpisywanie kodu i PESEL  wykonują członkowie zespołu nadzorującego).  Następnie uczniowie  zapoznają się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza gzaminacyjnego   

Uwaga: Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi na pytania uczniów  związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznianie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.                                       

Uwaga: Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej (w uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych).

6. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

7.  Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.  Następnie zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dostosowanie warunków sprawdzianu). 

8.W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu prawdzianu. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z danym arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część sprawdzianu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole. 

9. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).  

10. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 minut dodatkowo, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań.

11. Jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.  Członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed czasem to przed odebraniem jego arkusz członek zespołu  sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów z dostosowanie warunków sprawdzianu ). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

Uwaga: Opisany przebieg egzaminu  dotyczy trzech części.                                                        

W następnym tygodniach więcej informacji dla uczniów klas 8  jak psychicznie i fizycznie przygotować się do egzaminu.