WAŻNE INFORMACJE I DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM KL 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2020

1.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2020 r.

 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2020r. pisemną deklarację:

a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

b. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b)

Uwaga: Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r., pisemną informację o:

a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)

b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

3. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się3

f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

 cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 -Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt d, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r.

-Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt e, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r.

 W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt a, b, c ,d, e,  mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu przez rodziców.

 4.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2020 r. (załącznik 4b).

 5.Rodzice ucznia  składają oświadczenie ( w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 3.4.16., tj. nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 6.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 26 lutego 2021 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 

Termin egzaminu (główny) 25-27 maja 2021

 język polski- 25 maja, matematyka- 26 maja, język obcy nowożytny- 27 maja

Termin dodatkowy 16-18 czerwca 2021